Content Slider

Kodeks Cywilny

 

Zalecamy zaznajomienie się z artykułem o prawie cywilnym

Kodeks Cywilny - ogólne informacje

W Polsce kodeks cywilny wydany został ustawą z 23 kwietnia 1964 roku, jednak wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 roku, z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 oraz 1058–1088, które wprowadzono dokładnie 18 maja 1964 roku. Po raz pierwszy kodeks publikowany został w Dzienniku Ustaw numer 16, pozycja 93 z 1964. Organem wydającym był Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a organami zobowiązanymi Rada Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg- "części ogólnej", "prawa rzeczowego", "prawa zobowiązań" oraz "prawa spadkowego". Każda księga dzieli się na tytuły, tytuły na działy, a te z kolei na rozdziały. Zdarza się, że częścią składową rozdziałów są oddziały.

Spis treści kodeksu cywilnego:

Księga- część ogólna

 • Tytuł I- Przepisy wstępne
 • Tytuł II- Osoby
 • Tytuł III- Mienie
 • Tytuł IV- Czynności prawne
 • Tytuł V- Termin
 • Tytuł VI- Przedawnienie roszczeń

Księga- Prawo Rzeczowe

 • Tytuł I- Własność
 • Tytuł II- Użytkowanie wieczyste
 • Tytuł III- Prawa rzeczowe ograniczone
 • Tytuł IV- Posiadanie

Księga- Prawo Zobowiązań

 • Tytuł I Przepisy ogólne
 • Tytuł II Wielość dłużników albo wierzycieli
 • Tytuł III- Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
 • Tytuł IV- skreślony
 • Tytuł V- Bezpodstawne wbogacenie
 • Tytuł VI- Czyny niedozwolone
 • Tytuł VII- Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
 • Tytuł VIII- Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
 • Tytuł IX- Zmiana wierzyciela lub dłużnika
 • Tytuł X- Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
 • Tytuł XI- Sprzedaż
 • Tytuł XII- Zamiana
 • Tytuł XIII- Dostawa
 • Tytuł XIV- Kontraktacja
 • Tytuł XV- Umowa o dzieło
 • Tytuł XVI- Umowa o roboty budowlane
 • Tytuł XVII- Najem i dzierżawa
 • Tytuł XVII- Umowa leasingu
 • Tytuł XVIII- Użyczenie
 • Tytuł XIX- Pożyczka
 • Tytuł XX- Umowa rachunku bankowego
 • Tytuł XXI- Zlecenie
 • Tytuł XXII- Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
 • Tytuł XXIII- Umowa agencyjna
 • Tytuł XXIV- Umowa komisu
 • Tytuł XXV- Umowa przewozowa
 • Tytuł XXVI- Umowa spedycji
 • Tytuł XXVII- Umowa ubezpieczenia
 • Tytuł XXVIII- Przechowanie
 • Tytuł XXIX- Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady
 • Tytuł XXX- Umowa składu
 • Tytuł XXXI- Spółka
 • Tytuł XXXII- Poręczenie
 • Tytuł XXXIII- Darowizna
 • Tytuł XXXIV- Renta i dożywocie
 • Tytuł XXXV- Ugoda
 • Tytuł XXXVI- Przyrzeczenie publiczne
 • Tytuł XXXVII- Przekaz i papiery wartościowe

Księga- Prawo Spadkowe

 • Tytuł I- Przepisy ogólne
 • Tytuł II- Dziedziczenie ustawowe
 • Tytuł III- Rozporządzenia na wypadek śmierci
 • Tytuł IV- Zachowek
 • Tytuł V- Przyjęcie i odrzucenie spadku
 • Tytuł VI- Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy
 • Tytuł VII- Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Tytuł VIII- Wspólnośc majątku spadkowego i dział spadku
 • Tytuł IX- Umowy dotyczące spadku
 • Tytuł X- Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

Sprawdź naszą ofertę mediacji w sporach z zakresu prawa cywilnego, takich jak spór o dzieci, czy dzieci w rozwodzie.