Content Slider

Kodeks Rodzinny

prawo rodzinno-prawne i jego kodeks.Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks rodzinny jest jednym z aktów normatywnych będącym podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego i został uchwalony w celu regulacji stosunków rodzinnych oraz uzupełnienia regulacji prawa rodzinnego z kodeksu z 1950 roku. Jego uchwalenie okazało się ostatnim etapem unifikacji polskiego prawa rodzinnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 

Kodeks rodzinny reguluje kwestie związane z obyczajowością polskich rodzin, w tym zawieraniem małżeństw, stosunkami między rodzicami i dziećmi, wychowywaniem oraz opieki nad dziećmi. Już w XIX wieku zaczęto wprowadzać prawo opiekuńcze w szkolnictwie ze względy na wysokie wartości wychowawcze koedukacji, ponieważ stwarza warunki do kształtowania prawidłowych relacji między chłopcami i dziewczętami.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalono przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 25 lutego 1964 roku, a wszedł w życie 1 stycznia 1965 roku.