Content Slider

 

Mediacje w innych sytuacjach


Innymi często występującymi konfliktami, w których mediacje mogą być z powodzeniem stosowane są:

  • konflikty pracownicze, w tym pomiędzy pracownikami, pomiędzy podwładnym a przełożonym, pomiędzy zespołem a pracownikiem czy przełożonym itp.;
  • pracownicze spory zbiorowe – pomiędzy pracownikami a kierownictwem, właścicielem przedsiębiorstwa;
  • inne spory zbiorowe, np. mieszkańcy-samorząd lokalny, zwłaszcza w przypadkach nowych inwestycji;
  • wewnątrz organizacji społecznych, politycznych, pozarządowych itd. Nawet jeśli występuje instytucja sądu wewnętrznego, lepiej konflikt najpierw poddać mediacji;
  • spory klient-sprzedawca czy dostawca usługi;
  • mediacje w sprawach karnych, także z udziałem nieletnich sprawców, na które kieruje sąd;
  • i wiele innych – niemal każdy rodzaj sporu może być rozstrzygnięty w drodze mediacji.

Często osobno wyróżniane są także mediacje w sprawach transgranicznych – warto wiedzieć, że nawet gdy spór wykracza poza kraj, mediacja nadal jest możliwa i często skuteczna.