Content Slider

 

Przeciwwskazania do mediacji

Mediacja jednak nie zawsze jest możliwa lub bywa mniej skuteczna

Mediacje, ugoda, arbitraż, sąd gospodarczy, rozwód, podział majątku, mediacja, sąd polubowny, pozew – warszawa

Pewne okoliczności mogą uniemożliwiać lub znacząco zmniejszać możliwości mediacji. Najczęściej są to:

  • brak realnej zgody drugiej strony na podjęcie mediacji;
  • zaburzenia umysłowe lub emocjonalne strony, uzależnienie;
  • niezdolność do podjęcia wiążących decyzji (m.in. ubezwłasnowolnienie, wielokrotne niedotrzymywanie zobowiązań);
  • znacząca przewaga jednej ze stron lub takie postrzeganie przez nią sytuacji;
  • niezdolność do trzeźwej, kulturalnej komunikacji;
  • traumatyczne przeżycia związane z przedmiotem sporu;
  • trwała przemoc w relacjach między stronami;
  • którejś ze stron nie zależy na porozumieniu lub może wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu;
  • pewność osiągnięcia bardziej satysfakcjonujących rozwiązań na innej drodze (np. sądowej) przez jedną ze stron (zazwyczaj będąca tylko subiektywnym przekonaniem – patrz „mity rozstrzygnięć sądowych”).