Content Slider

Dla kogo

 

Mediacje rówieśnicze

 

Tego typu mediacje bywają trudne. Konflikty wśród młodych ludzi są często bardzo emocjonalne. Mediacja nie tylko pomaga je rozwiązać ale kształci także lepsze postawy na przyszłość.

 • Jeśli woje dziecko jest w silnym konflikcie z kolegą lub większą liczbą osób,

 • jeśli ma problemy z akceptacją w klasie, często dochodzi do ostrych kłótni,

 • jeśli doszło do groźnej bójki, lub często dochodzi do siłowych prób rozwiązywania sporów,
 • jeśli ma kłopoty w komunikacji z osobami na których mu zależy,

 

to najprostszym i najskuteczniejszym sposobem jest podjąć mediację. W przypadku młodych ludzi lepiej podjąć je jak najszybciej, bo łatwo dochodzi do niekontrolowanej eskalacji konfliktu. Lepiej jest, pozwolić by w drodze mediacji młodzi ludzie sami osiągnęli porozumienie, niż zawierać je pomiędzy rodzicami „ponad głowami” dzieci. Porozumienie mediacyjne pozwala zachować wrażenie kontroli nad swoim życiem oraz uczy odpowiedzialności, współpracy, rozumienia potrzeb innych i przyczyn konfliktu.

 

Mediacje w innych sytuacjach


Innymi często występującymi konfliktami, w których mediacje mogą być z powodzeniem stosowane są:

 • konflikty pracownicze, w tym pomiędzy pracownikami, pomiędzy podwładnym a przełożonym, pomiędzy zespołem a pracownikiem czy przełożonym itp.;
 • pracownicze spory zbiorowe – pomiędzy pracownikami a kierownictwem, właścicielem przedsiębiorstwa;
 • inne spory zbiorowe, np. mieszkańcy-samorząd lokalny, zwłaszcza w przypadkach nowych inwestycji;
 • wewnątrz organizacji społecznych, politycznych, pozarządowych itd. Nawet jeśli występuje instytucja sądu wewnętrznego, lepiej konflikt najpierw poddać mediacji;
 • spory klient-sprzedawca czy dostawca usługi;
 • mediacje w sprawach karnych, także z udziałem nieletnich sprawców, na które kieruje sąd;
 • i wiele innych – niemal każdy rodzaj sporu może być rozstrzygnięty w drodze mediacji.

Często osobno wyróżniane są także mediacje w sprawach transgranicznych – warto wiedzieć, że nawet gdy spór wykracza poza kraj, mediacja nadal jest możliwa i często skuteczna.

 

Przeciwwskazania do mediacji

Mediacja jednak nie zawsze jest możliwa lub bywa mniej skuteczna

Mediacje, ugoda, arbitraż, sąd gospodarczy, rozwód, podział majątku, mediacja, sąd polubowny, pozew – warszawa

Pewne okoliczności mogą uniemożliwiać lub znacząco zmniejszać możliwości mediacji. Najczęściej są to:

 • brak realnej zgody drugiej strony na podjęcie mediacji;
 • zaburzenia umysłowe lub emocjonalne strony, uzależnienie;
 • niezdolność do podjęcia wiążących decyzji (m.in. ubezwłasnowolnienie, wielokrotne niedotrzymywanie zobowiązań);
 • znacząca przewaga jednej ze stron lub takie postrzeganie przez nią sytuacji;
 • niezdolność do trzeźwej, kulturalnej komunikacji;
 • traumatyczne przeżycia związane z przedmiotem sporu;
 • trwała przemoc w relacjach między stronami;
 • którejś ze stron nie zależy na porozumieniu lub może wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu;
 • pewność osiągnięcia bardziej satysfakcjonujących rozwiązań na innej drodze (np. sądowej) przez jedną ze stron (zazwyczaj będąca tylko subiektywnym przekonaniem – patrz „mity rozstrzygnięć sądowych”).