Content Slider

Podstawowe zasady mediacji

 

Dobrowolność ­– mediacja zawsze jest dobrowolna. Obydwie strony muszą wyrazić jawnie zgodę na mediacje. Nawet w przypadku gdy na mediacje skieruje sąd, jeśli choć jedna ze stron nie wyraża zgody, mediacja nie może się odbyć. Strony przez cały czas zachowują pełne prawo do podejmowania decyzji. Ugoda podpisywana jest dobrowolnie, tylko wtedy gdy jej zapisy strona uzna za słuszne.

Bezstronność – mediator jest bezstronny. Nigdy nie ocenia, nie przyznaje racji jednej ze stron, nie osądza. Zajmuje się przede wszystkim ułatwieniem rozmowy, pilnowaniem by mogła przebiegać bez zakłóceń i we wzajemnym poszanowaniu, kieruje uwagę na przyszłość, na rozwiązanie problemów, pomaga odnaleźć porozumienie i sformułować szczegóły ugody.

Neutralność mediatora w stosunku do przedmiotu sporu – mediator nie zajmuje się problemem od strony fachowej. Nie preferuje żadnego rozwiązania, np. nie ocenia go od strony prawnej, nawet jeśli jest prawnikiem z zawodu. Dlatego też, w opisie zespołu, nie podajemy naszych profesji – mediator jest podczas mediacji wyłącznie mediatorem, a jeśli potrzebujecie np. prawnika, psychologa, lekarza to należy zaprosić inną osobę (np. z listy naszych współpracowników). Mediator nie dąży za wszelką cenę do porozumienia – ono zależy wyłącznie od woli stron i może się zdarzyć, że do niego nie dojdzie.

Poufność – wszystko co zostanie powiedziane podczas mediacji objęte jest tajemnicą. Jedyną jawną treścią jest spisane porozumienie (ugoda). Mediator nie będzie podawać na zewnątrz żadnych informacji uzyskanych od stron, nie może być powołany na świadka w sądzie, również strony nie mogą skutecznie powoływać się na informacje i propozycje składane podczas mediacji, o ile nie zostały one zawarte w porozumieniu. Z tajemnicy mediacji zwolnić może tylko zgodna wola obydwu stron.

Zasady organizacyjne

  • mediacja nie powinna odbywać się na terenie którejś ze stron (w jej mieszkaniu, firmie, innym powiązanym miejscu). Zazwyczaj odbywa się w którymś z punktów stałych naszego centrum.
  • podczas mediacji obowiązuje kultura wypowiedzi – nie przerywanie innym, brak agresji, zachowanie stosownego słownictwa, gestów.
  • jedna sesja trwa zazwyczaj dwie godziny
  • możliwe są spotkania indywidualne, z każdą ze stron na osobności. W szczególności mediacja może rozpocząć się od takich spotkań wstępnych, przedmediacyjnych. Takie rozmowy mogą się odbyć także w trakcie sesji mediacyjnej, zarówno z inicjatywy mediatora jak i którejś ze stron.
  • każda ze stron może się w każdej chwili wycofać z mediacji. Jednak ponosi koszty zgodnie z wcześniejszą umową.
  • zwyczajowo koszty ponoszone są po połowie przez każdą ze stron, jednak w szczególnych przypadkach może być inaczej – zależy to od umowy pomiędzy stronami.
  • treść uzgodnionego porozumienia (ugody) mediator spisuje po sesji i przesyła stronom do akceptacji, a następnie sporządza je na piśmie i przekazuje stronom do podpisu.
  • porozumienie (ugodę) podpisują wszystkie strony oraz mediator. O ile strony zgodnie nie zdecydują inaczej, ugoda może być przesłana przez mediatora do sądu, który ją sprawdzi i zatwierdzi, a na wniosek strony nada klauzulę wykonalności.
  • mediator ma prawo nie podjąć mediacji lub ją przerwać, gdy uzna, że sprawa nie nadaje się do mediacji (np. występuje zbyt duża nierównowaga sił, ma miejsce przemoc, któraś ze stron ma ograniczoną możliwość podejmowania decyzji) lub utracił bezstronność czy neutralność.